Delegationsbeslut Olofströms kommun

Datum: 2021-02-04​

Delegationsbeslut 

Utifrån att regeringen uppmanade kommuner att stänga icke-nödvändig verksamhet och utifrån att Blekinge har fortsatt hög smittspridning avseende Covid-19, har flera verksamheter hållits stängda eller haft öppethållande med begränsad kapacitet. Utifrån nya restriktioner givna av Folkhälsomyndigheten, 2021-02-04 har kultur-och fritidsnämndens ordförande, Olofströms kommun valt att fatta följande beslut: • Holjebadet, inklusive gym och träningspass, håller stängt. Undantag görs för skolverksamhet och simskolor för skolan kan fortsatt genomföras. Simskolor för barn födda 2005 och senare kan också återupptas när så tillåts i verksamheten. Om räddningstjänst och/eller försvarsmaktens skulle behöva nyttja simhallen görs även undantag för dem. Det kan även handla om tester som behöver göras för att söka till utbildningar inom området. Som en konsekvens av stängningen pausas åter samtliga abonnemang och förlängs med motsvarande tid som Holjebadet håller stängt. Beslutet gäller till den 1 mars.• Allmänhetens åkning i ishall är inställd. Beslutet gäller till den 1 mars. • De fysiska biblioteksrummen inkluderande Meröppet håller stängt tills den 1 mars.Biblioteksservice hålls igång enligt av biblioteket uppbyggd rutin. Beslutet gäller till den 1 mars.• Växtverket håller stängt till dess att högstadiet bedöms kunna återgå till ordinarie undervisning. Växtverket har digital verksamhet genom Discord. Beslutet gäller till den 1 mars.• Möjligheten att (korttids)-hyra kommunala inomhusidrottsanläggningar är stoppad. Undantag görs för elitidrott enligt specialförbundens definition samt skolverksamhet. Fritidsverksamhet för barn födda 2002 och senare undantas också frånoch med den 10/2 förutsatt att riskanalyser och vidtagna åtgärder för att genomföra detta på ett smittsäkert sätt har kunnat genomföras.Beslutet i övrigt gäller till den 1 mars.• Kommunens utomhusanläggningar, som hålls öppna vid denna tid på året hålls fortfarande öppna.

För träning vid våra anläggningar gäller följande: • Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med den nya pandemilagen räknat fram hur många som samtidigt får vistas vid anläggningarna som korttids-uthyrs (gällande andra anläggningar som långtidsuthyrs av Olofströms kommun har verksamhetsutövaren ansvar för dessa uträkningar, skyltning samt dokumentation). Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare. • Den som korttidshyr anläggningar ansvarar för att ovan efterlevs samt att andra regler uppsatta av kultur- och fritidsförvaltningen efterlevs. Förening ansvarar också för följafolkhälsomyndighetens, länsstyrelsen och regeringens påbud i övrigt.  • Deltagare ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas. • Beslut om dispens för att inkomma med årsmöteshandlingar finns för kulturföreningarna i enlighet med nämndbeslut. Motsvarande beslut har fattats för fritidsföreningar, innebärande att föreningar får dispens att inkomma med årsmöteshandlingar senast 2021-12-31. Dock behöver förening inkomma medansökningshandlingar, verksamhetsberättelse2019 och 2020 om sådan ej är inlämnad,  ekonomisk redovisning bokslut. verksamhetsplan och budget för 2021 för att kunna erhålla bidrag. 

Patrik Sjöstedt, ordförande kultur- och fritidsnämnden Olofströms kommun