Välkomna till årsmöte

Medlemmar i Olofströms Ishockeyklubb hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte i föreningens VIP lokal torsdagen den 29 juni kl 19:00

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Frågan om mötets behöriga utlysande
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§4 Val av av justeringsmän
§5 Verksamhetsberättelser
§6 Ekonomisk redovisning – bokslut med resultat och balansrapport
§7 Revisorernas berättelse
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Valberedningens förslag och därefter val av:
a. Ordförande för huvudstyrelsen
b. Ledamöter i huvudstyrelsen
c. Suppleanter i huvudstyrelsen
d. 2 revisorer
§10 Val av valberedning inför kommande årsmöte 2024
§11 Övriga frågor
§12 Mötets avslutande

Motioner ska vara föreningen tillhanda via mail till: info@oik.se senast 22/6
Visa mindre